20 October 2013

Pin It

List of Congress Candidates for Chhattisgarh Assembly elections 2013

List of Congress Candidates for Chhattisgarh Assembly elections 2013

Following is the first list of Congress Candidates for Chhattisgarh Assembly elections 2013

1-
Kharsia Umesh Patel

2-
Khairagarh Girvar Janghel

3-
Rajnandgaon Alka Mudliyar

4-
Dongargaon Daleshwar Sahu

5-
Mohla-Manpur-ST Tez Kunwar Netam

6-
Antagarh-ST Manturam Pawar

7-
Bhanupratap Pur-ST Manoj Singh Mandavi

8-
Kanker-ST Shankar Lal Dhruwa

9-
Keshkal-ST Sant Netam

10-
Kondagaon-ST Mohan Markam

11-
Narayanpur-ST Chandan Kashyap

12-
Bastar-ST Lakheshwar Baghel

13-
Jagdalpur Shamu Kashyap

14-
Chitrakot-ST Deepak Baij

15-
Dantewada-ST Devti Karma

16-
Bijapur-ST Vikram Mandavi

17-
Konta-ST Kawasi Lakhma

Chhattisgarh Vidhan Sabha Election 2013

List of Candidates

ASSEMBLY CONSTITUENCIES NAMES OF CONGRESS CANDIDATES
018 KHARSIA SHRI UMESH PATEL
073 KHAIRAGARH SHRI GIRVAR JANGHEL
075 RAJNANDGAON SMT. ALKA MUDLIYAR
076 DONGARGAON SHRI DALESHWAR SAHU
078 MOHLA-MANPUR - ST SMT. TEZ KUNWAR NETAM
079 ANTAGARH - ST SHRI MANTURAM PAWAR
080 BHANUPRATAP PUR - ST SHRI MANOJ SINGH MANDAVI
081 KANKER - ST SHRI SHANKAR LAL DHRUWA
082 KESHKAL - ST SHRI SANT NETAM
083 KONDAGAON - ST SHRI MOHAN MARKAM
084 NARAYANPUR - ST SHRI CHANDAN KASHYAP
085 BASTAR - ST SHRI LAKHESHWAR BAGHEL
086 JAGDALPUR SHRI SHAMU KASHYAP
087 CHITRAKOT - ST SHRI DEEPAK BAIJ
088 DANTEWADA - ST SMT. DEVTI KARMA
089 BIJAPUR - ST SHRI VIKRAM MANDAVI
090 KONTA - ST SHRI KAWASI LAKHMAReality views by sm –

Sunday, October 20, 2013

Tags – Complete List of Chhattisgarh Assembly elections 2013